Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

 • Czesne za naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Raciborzu wynosi 110,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku (oraz 50 zł w miesiącach wakacyjnych)

 

 • Czesne za naukę w Szkole Policealnej w Raciborzu wynosi 110,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy
  w roku (oraz 50 zł w miesiącach wakacyjnych)

   

 • Czesne za naukę w Europejskim Centrum Edukacji w Raciborzu wynosi:

 • KKZ ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 2500 zł
 • KKZ ROL.10 Organziacja i nadzowrowanie prowdukcji rolniczej 1500 zł

UWAGA W PRZYPADKU REALIZOWANIA OBU KWALIFIKACJI-ZAWÓD TECHNIK ROLNIK KOSZT KURSU W CAŁOŚCI WYNOSI 3000 zł!!

 • KKZ ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 3000 zł
 • KKZ LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi 3500 zł

 

 

Czesne należy wpłacić do ostatniego dnia każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły, lub osobiście w sekretariacie szkoły kartą lub gotówką

Numer konta bankowego szkoły

50886800042000000714040001

Bank Spółdzielczy

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko słuchacza,

 • skrót szkoły do której uczęszcza (LO lub SP) oraz aktualny semestr nauki

 • miesiąc/okres nauki którego dotyczy płatność.