Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

  • Czesne za naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Raciborzu wynosi 70,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku (bez miesiecy wakacyjnych)

 

  • Czesne za naukę w Szkole Policealnej w Raciborzu wynosi 70,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku (bez miesiecy wakacyjnych)

  • Czesne za naukę w Europejskim Centrum Edukacji w Raciborzu wynosi:

  • KKZ ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 1950 zł
  • KKZ ROL.10 Organziacja i nadzowrowanie prowdukcji rolniczej 1200 zł

UWAGA W PRZYPADKU REALIZOWANIA OBU KWALIFIKACJI-ZAWÓD TECHNIK ROLNIK KOSZT KURSU W CAŁOŚCI WYNOSI 2500 zł!!

 

Czesne należy wpłacić do 15 –tego każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły, lub osobiście w sekretariacie szkoły kartą lub gotówką

Numer konta bankowego szkoły

61 8870 0005 2001 0032 2551 0001

Bank Spółdzielczy

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko słuchacza,

  • skrót szkoły do której uczęszcza (LO lub SP) oraz aktualny semestr nauki

  • miesiąc/okres nauki którego dotyczy płatność.