Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nasze kierunki:

  • technik mechanik (2 lata)

  • technik rolnik  (1 rok)

  • technik budownictwa (2 lata)

  • opiekunka dziecięca (2 lata)

  • pszczelarz (1 rok)

Kurs na tytuł technika składa się z 2 lub 3 kwalifikacji.płata wynosi 500 zł/semestr.

druk podania na KKZ

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

Zgodnie z nowelizację ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.

Natomiast słuchacz, który nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

 

 
 
 

Technik rolnik

Technik rolnik

Przejmujesz gospodarstwo rolne po rodzicach? Chcesz kupić ziemię? Jesteś Młodym Rolnikiem na początku swojej kariery i chcesz wziąć dotację z ARiMR? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Kurs na technika rolnika składa się z dwóch kwalifikacji:

  • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Absolwent tej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

  • ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Absolwent tej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

Kiedyś zawód rolnika był automatycznie przekazywany z ojca na syna. Dzisiaj to raczej kwestia świadomego wyboru. Jest to związane nie tylko z większymi perspektywami na przyszłość i migracją młodych ludzi ze wsi do miast, ale również wyższymi wymaganiami dotyczącymi sukcesywnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Współczesne gospodarstwa w dużej mierze różnią się od utrwalonego stereotypu zacofanej, słabo wykształconej wsi, a ich funkcjonowanie coraz bardziej przypomina prowadzenie firmy. Wykształcenie rolnicze jest niezbędne do ubiegania się o różnego rodzaju dotacje. 

 

Zawód rolnika polega na uprawie ziemi, a więc na jej przygotowaniu, obsianiu lub obsadzeniu, pielęgnacji roślin oraz ich zbiorze. To jak wyglądają te etapy dokładnie jest w dużej mierze uzależnione od wielkości gospodarstwa i jego rodzaju. Bardzo ważna jest umiejętność dobrania odpowiedniej gleby, nawozów i maszyn do określonej uprawy. Dotyczy to również gospodarstw ekologicznych, gdzie także używa się środków polepszających jakość plonów tyle, że pochodzenia naturalnego np. kompost. Rolnik powinien także potrafić zdiagnozować ewentualne choroby roślin i potrafić rozpoznać szkodniki.

Chociaż głównym zajęciem rolnika jest uprawa ziemi to bardzo często łączy on ją z hodowlą zwierząt. Taki zabieg przede wszystkim zapobiega całkowitej utracie dochodów w wyniku np. klęski żywiołowej lub bardzo niekorzystnej cenie płodów rolnych w skupach. Dodatkowo zysk z hodowli zapewnia stały dochód przez cały rok, nie tylko w czasie żniw.

 

 

Zarobki:

Zarobki rolników są uzależnione przede wszystkim od wielkości gospodarstwa i rodzaju produkcji. Nie da się ich podać nawet w przybliżeniu. Często, zwłaszcza w przypadku małych, zacofanych technologicznie gospodarstw wynoszą one mniej niż minimalna płaca krajowa. Nie brakuje jednak rolników uzyskujących dochód netto w przedziale 3-5 tys. zł. miesięcznie.