Szkoła policealna

Szkoły Policealne

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana).
Nauka w szkole policealnej trwa od 1 roku do 2 lat.

Kierunki:

 • Technik administracji - 2 lata
 • Technik BHP - 1,5 roku
 • Opiekun osoby starszej - 2 lata
 • Opiekun medyczny - 1 rok
 • Technik inforamtyk - 2 lata
 • Asystent osoby niepełnosprawnej  - 1 rok
 • Opiekunka dziecięca - 2 lata

Płatność:

Opłata miesięczna wynosi 50 zł (bez wakacji)

 

Warunki przyjęcia:

Słuchacze przyjmowani są bez egzaminów na podstawie złożonych dokumentów (podanie druk do pobrania lub w sekretariacie szkoły, świadectwo ukończenia szkoły średniej, ewentualnie zdjęcia do legitymacji i indeksu, dowód osobisty).

Technik administracji

Kwalifikacje: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

TECHNIK ADMINISTRACJI organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną, organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi, sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

Doradztwo w zakresie obsługi jednostek administracyjnych, organizacje administracji państwowej i samorządowej oraz podmioty gospodarcze.

Szerokie spektrum kształcenia daje nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od branży.

 

Technik BHP

Kwalifikacje: BPO.01  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

PERSPEKTYWY PRACY:

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże korporacje, firmy zajmujące się doradztwem w zakresie BHP

 

TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje:

K1 - INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

K2 - INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami komputerowymi oraz bazami danych. 

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę o sieciach komputerowych, bazach danych, tworzeniu witryn internetowych, aplikacji oraz administracji bazami danych.

PERSPEKTYWY PRACY:

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacje:  MED.03 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • praca w szpitalach – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna)
 • środowiskowe domy pomocy, fundacje
 • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ:

Kwalifikacje: SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Absolwent przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

PERSPEKTYWY PRACY:

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.